Smile

Smile, It irritates those who wish to destroy you.